top of page

BRANDTEKNISKE ANLÆG

ABA-anlæg

Et ABA anlæg er forkortelsen for automatisk brandalarmanlæg, som er opbygget via detektorer, som ved røg- eller varmeudvikling automatisk alarmerer brandvæsenet.

Et ABA anlæg sikrer at personer i bygninger advares meget tidligt hvis der skulle opstå en brand – allerede ved første røgudvikling bliver brandvæsnet alarmeret. Desuden med til at sikre dine værdier, gennem en hurtig og direkte alarmering. Opstår der brand er tidsfaktoren et væsentlig element for at personer kan og har muligheden for at redde sig selv, men også sikre og bevare dine værdier.

Nye ABA-anlæg kan eksempelvis udføres efter DBI Retningslinje 232

Automatisk Vandsprinkling (AVS)

AVS-anlæg er et stationært brandsikringsanlæg, der udløses automatisk, når sprinkleren opnår en given temperatur (typisk ca. 70 grader). Kun de sprinklere, der opnår denne temperatur, udløses, så slukningsvand spredes over branden. Anlægget afgiver samtidig alarm lokalt (sirene og blitz), samt alarm til beredskabet.

Nye AVS-anlæg kan eksempelvis udføres efter DBI Retningslinje 251/4001

Automatisk Brandventilation (ABV)

ABV har oftest til formål at udlufte røg og varme i bygningen, så personer kan benytte flugtveje,

så bærende konstruktioner i størst muligt omfang bevarer bæreevnen og stabiliteten ved brand

så brandens omfang i store rum begrænses

ABV kan være naturlig ventilation med åbninger øverst i bygningen eller mekanisk ventilation gennem kanalsystemer. ABV skal tilføres erstatningsluft i form af vinduer, døre, porte eller mekanisk, der er med til drive den varme røg ud af bygningen. ABV kan aktiveres ved detektering eller manuelt af beredskabet. 

Nye ABV-anlæg kan eksempelvis udføres efter DBI Retningslinje 027.

Bestemmelser for Automatisk brandalarmeringsanlæg

Lolland-Falster Brandvæsen varetager myndighedsbehandlingen af de automatiske brandalarmeringsanlæg i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Ved alarmoverføring fra automatiske brandalarmeringsanlæg til brandvæsnets vagtcentral indgår anlægsejeren en ”Aftale om modtagelse af automatiske brandalarmer” med Lolland-Falster Brandvæsen. Dette gælder uanset om det er et myndighedskrævet anlæg, eller et ikke myndighedskrævet anlæg. Nærværende ”Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg”, med tilhørende bilag er gældende for aftalen. Bestemmelserne kan suppleres med specifikke vilkår efter Lolland-Falster Brandvæsens nærmere vurdering i det konkrete tilfælde. Supplerende vilkår vil fremgå af en separat godkendelse fra Lolland-Falster Brandvæsen.

Priser

FALCK:

Kommunale og private anlæg

Tilslutningsafgift

2.292,38 kr. ekskl. moms

Årlig afgift

9.436,42 kr. ekskl. moms

Årlig afgift nr. 2 ABA på samme adresse 1.887,28 kr. ekskl. moms.

Priserne er opdateret den 22. februar 2022

Lolland-Falster Brandvæsen:

Gebyr ved blind alarm

5.195,00 kr. 

bottom of page