top of page
logo-uden-baggrund-hvid.png
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
forsamlingslokale.jpg

REGLER
FORSAMLINGSLOKALER

BH7A0040.jpg

Hvis du har et eller flere lokaler til mere end 50 personer, vil eller kan der være nogle driftsmæssige regler for, hvordan lokalet må benyttes. Disse regler er benævnt i

OBS!
Opmærksomheden skal henledes på, at der vil ske en overflytning af disse bekendtgørelser fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen, hvilket betyder at disse bekendtgørelser er gældende til og med 31. december 2021. Mere info her.

Efter 31. december 2021 henvises der til Bygningsreglements vejledning til kap 5 – Brand, Kapitel 7 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger her.

 

Der skal på steder hvor lokaler benyttes til mere end 150 personer, være ophængt en godkendt pladsfordelingsplan og opslag med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, der er godkendt og underskrevet af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Eller af en af de i Danmark certificerede brandrådgivere.

Ønsker du at benytte et lokale til mere end 150 personer, som ikke normalt bruges som forsamlingslokale for så mange mennesker, skal du kontakte en af de i Danmark certificerede brandrådgivere

Kommunalbestyrelsen foretager brandsyn, jf. beredskabslovens § 36, stk. 1, af de virksomheder, fredede

bygninger, bygninger, hvor mange mennesker samles, brandfarlige bygninger og oplag, særlige lagerbygninger samt flydende konstruktioner.

Dette betyder, at forsamlingslokaler fra 50 personer skal anmeldes, således kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan vurderer om der skal fortages brandsyn.

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på en lokalitet, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. Endvidere påses, at beredskabslovgivningen er overholdt.

 

Anmeldelse af brandsynspligtig virksomhed

Anmeld her

Vil du vide mere kan du gå til selvbetjening og læse mere under ”Brandsyn”.

bottom of page