top of page

BYGGESAGSBEHANDLING

Byggesagsbehandling ”Brandfarlige virksomheder og oplag”

Opbevaring, anvendelse og fremstilling af brand- eller eksplosionsfarlige stoffer og produkter er omfattet af særlige brand- og eksplosionsforebyggende regler.

Regler

De brandforebyggende regler er fastsat med hjemmel i beredskabslovens § 33. Nedenfor er angivet de områder, hvor der er fastsat specifikke regler.

Find regler og information 

Brandfarlige og brændbare væsker

  • Gasser

  • Brændbare faste stoffer

  • Eksplosiv atmosfære - ATEX

  • Risikovirksomheder - SEVESO

  • Særlige kemiske stoffer

I visse tilfælde kan kommunalbestyrelsen desuden bestemme, at bygninger og grundarealer, som udgør en vis risiko og ikke er omfattet af specifikke regler, skal indrettes og benyttes, så risikoen for brandfare mindskes mest muligt, og forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt. Det fremgår af beredskabslovens § 34, stk. 2.

Administration

Beredskabsstyrelsen administrerer de brandforebyggende regler ved større brand- og eksplosionsfarlige virksomheder. I andre tilfælde har kommunalbestyrelsen ansvaret for administration af reglerne, og i praksis vil kommunens beredskabsforvaltning oftest tage sig af det arbejde.

Supplement til byggelovgivning

Byggeloven og bygningsreglementet gælder for alt byggeri. De brandforebyggende regler, der er fastsat i medfør beredskabsloven, skal anses som en særlovgivning i forhold til byggelovgivningen og fungerer som en overbygning til bygningsreglementets brandkrav. Det gælder også de tekniske forskrifter.

 

Generelt indeholder de brandforebyggende regler skærpede krav til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag.

 

Bygningsreglementet er fastsat i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for administration af reglerne, og i praksis varetages arbejdet af den kommunale bygningsmyndighed.

 

Find byggeloven, bygningsreglementet og mere information på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside via nedenstående link. Vejledning om byggeloven kan fås ved at kontakte bygningsmyndigheden i kommunen.

bottom of page