top of page

LANDBRUG

Nye regler for halmopbevaring er nu mere enkle, men begrænser stadig størrelsen på oplaget.
Med virkning fra den 1. juli 2020 er Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1070 af 29. juni 2020 om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer trådt i kraft. De tekniske forskrifter for brændbare fastestoffer er anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Forholdet omkring lagerafsnit i det fri, er behandlet i kapitel 5. læs mere

Grænsen for, hvornår et oplag af halm bestående af en eller flere stakke i det fri er omfattet af Beredskabsstyrelsens (BRS) regler, er hævet til 1.000 kubikmeter. Det svarer til cirka 250 bigballer eller 360 midi baller. Størrelsen på det enkelte oplag er stadigvæk begrænset til 5.000 kubikmeter (1.250 bigballer eller 1.800 midi baller).

BRS fremhæver, at bestemmelserne i de nye tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer i høj grad består af funktionskrav (overordnede krav), der beskriver hensynet bag bestemmelsen. Grunden til, at der i højere grad lægges vægt på funktionskrav, skyldes især at man ønsker at give plads til individuelle og innovative løsninger, som passer til lokale forhold og virksomheder.

 

Beredskabsstyrelsen skærper på visse områder reglerne for halm opbevaret i stakke. Det skyldes både, at der kan være fare for flyveild, som kræver større afstand, hvis stakken brænder, men også at der kan være risiko for selvantændelse, og derfor skal der løbende foretages temperaturkontrol af lageret.

Hvornår skal jeg ansøge det lokale beredskab?:

 

Hvis oplag af halm overstiger 1.000 kubikmeter (250 bigballer eller 360 midi baller), skal der søges tilladelse hos kommunen. Der kan søges om flere oplagspladser i samme ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?:

Ansøgningen skal indeholde størrelse på det samlede halmoplæg (kubikmeter) og størrelsen af de enkelte lageafsnit samt den indbyrdes placering af de enkelte lagerafsnit i forhold til hinanden. Er der tale om stakke, med risiko for selvantændelse, skal der redegøres for, hvordan man vil undgå dette.

 

Afstandsforholdene på grunden (matriklen) skal beskrives. Det drejer sig om afstanden fra halmoplaget til naboskel, vej- og stimidte, vej- og stiskel, letantændelig vegetation samt afstand til andre oplag og bygninger. Beskrivelsen skal være angivet på en tegning (situationsplan).

 

Et stort oplag af halm bør på grund af risiko for flyveild placeres, så der er mindst 100 meter til omgivelserne, herunder naboskel samt veje.

 

Tegning med angivelse af diverse afstande:

 

På tegningen vises et 4.000 kubikmeter halmlager. 100 meter til naboskel, og idet vejen er en lille mindre befærdet vej, og halmen kun bliver stående i én enkelt høstsæson, kan halmen placeres tæt på vejen. 

 

Et eksempel er et oplag af halm, som kun skal placeres i en enkelt sæson (dvs. helt kortvarig karakter), som ønskes placeret tæt på en lille, mindre befærdet vej, og som placeres med en afstand til vejskel på 10 m (som oftest vil være tilstrækkeligt mellem et halmoplag og vejskel), Dog mindst 100 meter fra nærmest bygning.

Afstand 2.png
Afstand 1.png
bottom of page