top of page

BRANDSYN

Lolland-Falster Brandvæsen udfører brandsyn, i henhold til Beredskabslovens § 36, det lovpligtige brandsyn på virksomheder og institutioner, udmøntet i Bekendtgørelse om brandsyn.

 

Hvilket virksomheder og institutioner der er underlagt brandsyn, kan du se her

Brandvæsnet fører ikke tilsyn på private boliger og etageejendomme.

Hvad er formålet med et brandsyn?

Lolland-Falster brandvæsen går brandsyn med henblik på at medvirke til at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted. Herunder også at det sikres at der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.  

Brandsynet bliver afviklet med udgangspunkt i dialog, hvilket sikrer at de driftsansvarlige kan se sig selv i rollen som daglig brandforebygger. 

Hvordan afvikles et brandsyn?

På brandsynet vil det ved kontrol, vejledning, information og motivation kontrolleres at bygningens drift bliver driftet efter de gællende bygge/brandtekniske tilladelser, herunder DKV-planer og gællende lovgivning. 

Det er til en hver tid bygningsejers ansvar at have disse planer og tilladelser i orden, samt at drifte den lovligt og forsvarligt. 

Anmeldt brandsyn:

Virksomheder og institutioner som er underlagt lovpligtigt brandsyn vil blive varskoet om brandsyn minimum 14 dage før brandsynet. Hvor tit der er tilsyn vil afhænge af brugen af bygningen, samt hvilke typer mennesker den rummer. Terminen på tilsyn kan variere fra 1år op til 5år.

 

Hvor ofte der kommer brandsyn hos dig kan aflæses her

Brandsynet afsluttes med en rapport, som vil beskrive de forhold der er blevet konstateret på tilsynet. Hvis der ingen bemærkninger er, vil dette også fremgå af rapporten. 

Uanmeldt brandsyn:

Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at foretage et uanmeldt brandsyn. Dette gøres kun hvis det skønnes nødvendigt, fordi en evt. varsling vil kunne hindre normalbillede af virksomheden eller intuitionen. Dette kunne fx være anonyme henvendelser fra borger som er bekymret om forhold de har bemærket. 

Brandsynet vil, som ved et anmeldt brandsyn, afsluttes med en rapport som beskriver de forhold der er konstateret på tilsynet. Hvis der ingen bemærkninger er, vil dette også fremgå af rapporten. 

Hvad har brandvæsenet af muligheder / sanktioner på brandsynet?

Anbefaling:

Brandvæsenet kan ved brandsyn komme med anbefalinger. Dette vil være forhold som ikke er reguleret i lovgivningen, men som brandvæsenet anbefaler er den optimale løsning for brugen af bygning og som kan være med til at højne sikkerheden for bygningen. 

Påbud:

Brandvæsnet giver påbud, hvis de ved brandsyn konstaterer forhold som er i strid med gællende lovgivning. Forholdet skal udbedres hurtigst muligt, dog senest efter den af Lolland-Falster Brandvæsen angivet frist, således bygningen fungere optimalt og sikkert.

 Det vil ikke være forhold hvor der er direkte fare for personskade. 

Forbud:

Brandvæsenet kan give et forbud mod anvendelse af bygningen eller dele af. Dette gøres sjældent, men er nødvendigt hvis brandvæsenet konstaterer forhold som er i strid med gællende lovgivning og hvis der er tale om forhold hvor der er direkte fare for personskade. 

Områder hvor der af Lolland-Falster Brandvæsen er nedlagt forbud, skal straks ryddes for personer og forholdet skal udbedret inden bygningen lovligt kan benyttes. 

Indberetning til anden myndighed:

Brandvæsenet har indberetningspligt hvis der på tilsynet konstateres et forhold, der vurderes at være i strid med anden lovgivning. 

Dette vil typisk være indberetning til Sikkerhedsstyrelsen og den kommunale Byggemyndighed. 

Du er altid velkommen til at kontakte forebyggende afdeling, hvis du har spørgsmål i forhold til brandsyn, brandsynsrapporten eller andre brandforebyggende spørgsmål. 

Du kan finde din lokale inspektør her.

bottom of page